Algemene verkoopvoorwaarden Relatiegeschenken.be

HOOFDSTUK I ALGEMEEN ARTIKEL 1
TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DEFINITIES

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden, hierna te noemen: "Voorwaarden", zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die Relatiegeschenken.be sluit met haar Opdrachtgevers, zoals gedefinieerd in deze Voorwaarden.
1.2 De "Overeenkomst" is de wilsovereenstemming of rechtsverhouding tussen Relatiegeschenken.be en Opdrachtgever waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. Deze Voorwaarden zijn derhalve eveneens van toepassing op alle aanbiedingen en facturen van Relatiegeschenken.be.
1.3 De "Opdrachtgever" is de (rechts)persoon of organisatie die producten van Relatiegeschenken.be koopt.
1.4 "Producten" zijn alle zaken die door Relatiegeschenken.be worden verkocht in het kader van haar normale bedrijfsvoering.
1.5 Schriftelijke bedingen waarmee uitdrukkelijk wordt afgeweken van deze Voorwaarden tussen Relatiegeschenken.be en een Opdrachtgever of schriftelijke aanbiedingen van Relatiegeschenken.be onder andere, maar niet uitsluitend in periodiek verschijnende prijslijsten, bijvoorbeeld met betrekking tot kortingen, betalingstermijnen, minimale orders, transportkosten, etc. gaan voor, en treden in de plaats van de bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet van toepassing worden verklaard op de betreffende Overeenkomst.
1.6 Indien deze Voorwaarden ooit van toepassing zijn geweest op een Overeenkomst tussen Relatiegeschenken.be en een Opdrachtgever zijn deze voorwaarden telkens van toepassing op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten tussen Relatiegeschenken.be en Opdrachtgevers, ook wanneer daarbij niet uitdrukkelijk naar deze Voorwaarden wordt verwezen.

HOOFDSTUK II VERKOOPSVOORWAARDEN
ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN

2.1 Alle aanbiedingen van Relatiegeschenken.be, mondeling of schriftelijk gedaan, waaronder aanbiedingen opnemen in een prijslijst, zijn vrijblijvend tenzij Relatiegeschenken.be in haar opdrachtbevestiging uitdrukkelijk verklaart dat een aanbieding niet vrijblijvend is.
2.2 Na aanvaarding door Opdrachtgever van een door Relatiegeschenken.be gedaan aanbod, heeft Relatiegeschenken.be het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van het aanbod te herroepen.
2.3 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Relatiegeschenken.be van een bestelling van een Opdrachtgever of doordat Relatiegeschenken.be een aanvang heeft gemaakt met de feitelijke levering van de bestelde zaken. Relatiegeschenken.be behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

ARTIKEL 3 PRIJZEN

3.1 Prijzen en overige voorwaarden genoemd in aanbiedingen van Relatiegeschenken.be zijn gebaseerd op de soort en het aantal Producten genoemd in de desbetreffende aanbieding. Indien een bestelling met betrekking tot de aard, soort of aantal van het Product of andere voorwaarden van de bestelling afwijkt of afwijken van de aanbieding is Relatiegeschenken.be niet gebonden aan de prijzen en voorwaarden van haar aanbieding.
3.2 Alle prijzen zijn netto, exclusief belastingen en heffingen (waaronder begrepen BTW en in- en uitvoerrechten) en exclusief overige kosten zoals van verzekering en transport. Alle bedragen luiden in Euro's.
3.3 Relatiegeschenken.be is gerechtigd de prijzen van de te leveren Producten eenzijdig te verhogen. Relatiegeschenken.be stelt de Opdrachtgever, indien redelijkerwijs mogelijk, tenminste een maand voor het intekenen ervan schriftelijk op de hoogte van de verhoging.
3.4 In het geval Relatiegeschenken.be eenzijdig een verhoging van meer dan 5% van de overeengekomen prijzen vaststelt, is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op deze grond ontbindt, is Relatiegeschenken.be niet verplicht de schade te vergoeden die de Opdrachtgever mogelijkerwijs lijdt als gevolg van de ontbinding.

ARTIKEL 4 BETALING

4.1 Relatiegeschenken.be heeft te alle tijde het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen of levering onder rembours te verlangen.
4.2 Relatiegeschenken.be behoudt zich te alle tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
4.3 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de in de factuur vermelde wijze. Indien de Opdrachtgever aanleiding ziet de hoogte van de factuur te betwisten, dient hij dit schriftelijk te doen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na afloop van deze termijn kan de Opdrachtgever geen beroep meer doen op de onjuistheid van de factuur.
4.4 Betaling geschiedt onder vermelding (van het factuurnummer) van de factuur waarvoor de betaling wordt verricht.
4.5 Betaling van een factuur strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4.6 De termijn van 30 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever derhalve zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim.

ARTIKEL 5 GEVOLGEN VAN VERZUIM VAN DE OPDRACHTGEVER

5.1 Zodra Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van een of meerdere verbintenissen wegens Relatiegeschenken.be worden alle op dat moment nog niet opeisbare vorderingen van Relatiegeschenken.be op die Opdrachtgever terstond opeisbaar.
5.2 In geval van verzuim van de Opdrachtgever is de Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5% voor elke maand of gedeelte waarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden. De verschuldigde rente wordt berekend over het gedeelte van het totale opeisbare bedrag (inclusief BTW en kosten) dat niet is voldaan.

ARTIKEL 6 LEVERING VAN PRODUKTEN / LEVERTIJD

6.1 De in een Overeenkomst vermelde levertijd is indicatief. Aan de overschrijding van de levertijd kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een door Relatiegeschenken.be genoemde levertijd brengt Relatiegeschenken.be derhalve niet in verzuim. De Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van enige schade, direct of indirect, als gevolg van overschrijding van de in de Overeenkomst vermelde of op andere wijze overeengekomen levertijd.
6.2 De in de Overeenkomst vermelde levertijd wordt in elk geval verlengd met de periode waarin de Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enigerlei verplichting wegens Relatiegeschenken.be of de periode waarin Relatiegeschenken.be gerechtigd is zich op enig opschortingrecht of overmacht te beroepen.
6.3 Zodra Relatiegeschenken.be de bestelde Producten in haar magazijn voor aflevering aan Opdrachtgever gereed heeft staan zal zij dit melden aan de Opdrachtgever.
6.4 Aflevering geschiedt doordat Relatiegeschenken.be de Producten op een door haar bepaalde plaats van haar bedrijfsterrein gereed zet waar deze Producten na ondertekening van een ontvangstbewijs door de Opdrachtgever in ontvangst kunnen worden genomen. Nadat de Producten in ontvangst zijn genomen zijn deze voor risico van de Opdrachtgever.
6.5 Indien een periode verstrijkt van acht dagen nadat Relatiegeschenken.be de Opdrachtgever heeft gemeld dat de Producten voor aflevering gereed staan zonder dat deze Producten door de Opdrachtgever worden opgehaald, gaat het risico van de zaak over op de Opdrachtgever. Voorts wordt Opdrachtgever Relatiegeschenken.be vanaf dit tijdstip een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van het bedrijfsterrein van 1% van het factuurbedrag per week, of een gedeelte daarvan dat de Producten op het bedrijfsterrein gereed staan.
6.6 Indien Relatiegeschenken.be en Opdrachtgever overeen zijn gekomen dat Relatiegeschenken.be de Producten op een door de Opdrachtgever opgegeven adres zal bezorgen, heeft Relatiegeschenken.be aan die verplichting voldaan door de producten eenmaal op het adres aan te bieden. De ontvangst op dit adres is voor risico van de Opdrachtgever. Relatiegeschenken.be is niet gehouden te onderzoeken of de persoon die de Producten ontvangt daartoe bevoegd is of te onderzoeken of de Opdrachtgever het juiste adres heeft opgegeven. Indien bij bezorging de Producten niet in ontvangst worden genomen geldt hetgeen in de Voorwaarden overigens is bepaald omtrent aflevering, met dien verstande dat het risico van de zaak over gaat op de Opdrachtgever vanaf het tijdstip dat de Producten ter aflevering aan het opgegeven adres zijn aangeboden.
6.7 Het is Relatiegeschenken.be toegestaan om de aflevering van producten in gedeelten te doen plaatsvinden. Voor elk gedeelte gelden afzonderlijk de bepaling omtrent aflevering in deze Voorwaarden.

ARTIKEL 7 GEBREKEN BIJ AFLEVERING

7.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de geleverde Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en of de Producten uitwendig waarneembare gebreken vertonen. Dergelijke gebreken dienen onverwijld gemeld te worden op de ontvangstbevestiging. Indien op de ontvangstbevestiging geen uiterlijk waarneembare gebreken zijn gemeld wordt vermoed dat de Producten zonder dergelijke gebreken zijn afgeleverd.
7.2 Niet uiterlijk waarneembare gebreken moeten binnen 2 weken na ontdekking, of het tijdstip waarop de gebreken redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, aan Relatiegeschenken.be worden gemeld. Melding van niet uiterlijk waarneembare gebreken dient in elk geval te geschieden binnen een termijn van drie maanden na aflevering. Na afloop van deze termijn kan de Opdrachtgever geen vordering meer instellen wegens Relatiegeschenken.be op de grond dat de Producten gebreken vertonen of anderszins niet aan de Overeenkomst beantwoorden, hieronder is in elk geval begrepen een vordering strekkende tot herstel., vervanging van de zaak of schadevergoeding en het beroep op ontbinding van de Overeenkomst.
7.3 Bij tijdige melding van gebreken zal Relatiegeschenken.be, indien en voor zover de melding naar haar oordeel gegrond is, overgaan tot herstel of vervanging van het gebrek, hetzij tot vergoeding van de waardevermindering van het Product als een gevolg van het gebrek, zulks uitsluitend ter keuze van Relatiegeschenken.be. In geen geval zal de waarde van de prestatie die Relatiegeschenken.be verricht naar aanleiding van de melding van het gebrek de prijs van het gebrekkige gedeelte van de geleverde producten overstijgen. Relatiegeschenken.be is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het gebrek. Evenmin is Relatiegeschenken.be gehouden enige andere prestatie te verrichten dan de prestatie die zij heeft gekozen ingevolge deze bepaling.
7.4 Afgeleverde zaken worden niet teruggenomen door Relatiegeschenken.be, tenzij Relatiegeschenken.be de zaken wenst terug te nemen als maatregel om tijdig gemelde gebreken te herstellen. Indien Relatiegeschenken.be en Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, Producten door de Opdrachtgever geretourneerd mogen worden, zal Opdrachtgever de gehele bestelling retourneren. De Producten dienen in oorspronkelijke staat te zijn en zich in hun originele verpakking te bevinden. De kosten van retourzendingen, inclusief transportkosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de Producten met instemming van Relatiegeschenken.be zijn geretourneerd op basis van een gegronde melding van gebreken, Relatiegeschenken.be zal de Opdrachtgever voor het factuurbedrag van deze Producten crediteren, verminderd met de gemaakte kosten in verband met het terugnemen en het bedrag van de waardedaling van de Producten.

ARTIKEL 8 BEWERKTE PRODUCTEN

8.1 Indien Relatiegeschenken.be van de Opdrachtgever opdracht krijgt tot levering van Producten die overeenkomstig de wens van Opdrachtgever worden voorzien van een (gedrukte) afbeelding of een andere bewerking, dient de Opdrachtgever tijdig te zorgen voor duidelijke instructies en reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht.
8.2 Relatiegeschenken.be is uitsluitend gehouden voorafgaand aan de aflevering een drukproef of monster ter goedkeuring aan Opdrachtgever te zenden, indien dat voor of bij het vertrekken van de opdracht schriftelijk door Opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht Relatiegeschenken.be zich een drukproef c.q. een monster te tonen aan Opdrachtgever, welke ^drukproef of monster geacht wordt door Opdrachtgever te zijn goedgekeurd indien Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen daarna de drukproef of het monster schriftelijk en onder opgave van redenen heeft afgewezen. Opdrachtgever accepteert bij voorbaat geringe afwijkingen van de drukproef of het monster. Onder geringe afwijkingen vallen in elk geval, maar niet uitsluitend, verschillen in kleurschakeringen. Aan dergelijke afwijkingen kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen wegens Relatiegeschenken.be.
8.3 Alle kosten in verband met de door Relatiegeschenken.be te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de samenstelling en de bewerking van bewerkte Producten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
8.4 Relatiegeschenken.be is gerechtigd maximaal 10% meer of minder dan het door Opdrachtgever bestelde aantal bewerkte Producten aan Opdrachtgever te leveren en bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.5 Alle rechten van intellectuele eigendom, daaronder begrepen maar niet uitsluitend auteursrechten, modellenrechten e.d. die verband houden met of rusten op de door Relatiegeschenken.be bewerkte Producten komen toe aan Relatiegeschenken.be.
8.6 Opdrachtgever draagt alle (hulp)materialen aan die zij aan Relatiegeschenken.be ter beschikking heeft gesteld en die Relatiegeschenken.be nodig heeft voor de bewerking van aan Opdrachtgever te leveren Producten, waaronder, maar niet uitsluitend mallen, films en goldmasters in eigendom over aan Relatiegeschenken.be van (hulp)materialen (vorm)vereisten in acht dienen te worden genomen, of enige nadere handeling moet worden verricht, zal de Opdrachtgever aan de voltooiing of verrichting daarvan zijn medewerking verlenen.
8.7 Alle kosten die Relatiegeschenken.be in verband met de door Relatiegeschenken.be te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de samenstelling en de bewerking aan de bewerkte Producten maakt, worden afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

9.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Relatiegeschenken.be redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd. Hieronder wordt in elke geval, maar niet uitsluitend, begrepen export-en/of import verboden, een door een derde aan Relatiegeschenken.be opgelegd verbod om producten te leveren vanwege strijd met rechten van industriele of intellectuele eigendom van een derde, staking, brand en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken, gebrek aan grond- en/of hulpstoffen, transportbelemmeringen, oorlogen, oproer en maatregelen van hogerhand, zulks ongeacht of deze omstandigheden zich voordoen bij Relatiegeschenken.be of bij haar toeleveranciers.
9.2 In geval van overmacht aan de zijde van Relatiegeschenken.be heeft Relatiegeschenken.be het recht om, naar haar keuze, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Relatiegeschenken.be verplicht is enige door de Opdrachtgever geleden schade te vergoeden. Een dergelijke overmacht verschaft de Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst geheel of partieel te ontbinden tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade die zij lijdt als gevolg van de overmacht aan de zijde, Relatiegeschenken.be zo groot is dat van de Opdrachtgever of de Leverancier niet gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst voor het niet nagekomen gedeelte in stand laat.

ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Alle door Relatiegeschenken.be aan de Opdrachtgever geleverde producten worden overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever alle vorderingen van Relatiegeschenken.be op de Opdrachtgever heeft voldaan.
10.2 Het bepaalde in lid 1 geldt tevens voor vorderingen van Relatiegeschenken.be wegens het door de Opdrachtgever te kort schieten in de nakoming van een Overeenkomst.
10.3 Indien Relatiegeschenken.be goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen wegens Relatiegeschenken.be zal te kort schieten, is Relatiegeschenken.be gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen. Na terugneming zal de Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen Producten. De marktwaarde is in geen geval hoger dan de oorspronkelijke koopsom, verminderd met de door Relatiegeschenken.be in verband met de terugneming gemaakte kosten en eventuele oudere bedragen ten aanzien waarvan Relatiegeschenken.be zich wegens de Opdrachtgever op verrekening kan beroepen.

ARTIKEL 11 ONTBINDING/OPSCHORTING/VERREKENING

11.1 Relatiegeschenken.be heeft het recht om, onverminderd haar rechten op grond van de wet, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden ingeval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever of bij een ingrijpende wijziging in de zeggenschapsverhoudingen bij de Opdrachtgever.
11.2 De Opdrachtgever heeft niet het recht om zich wegens Relatiegeschenken.be op het recht van ontbinding, opschorting, retentie of verrekening te beroepen.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Relatiegeschenken.be is Relatiegeschenken.be niet aansprakelijk voor schade die door de Opdrachtgever wordt geleden als gevolg van een gedraging van Relatiegeschenken.be (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins.
12.2 In het geval Relatiegeschenken.be aansprakelijk is voor schade geleden door de Opdrachtgever is de schade die Relatiegeschenken.be gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de geleverde Producten waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of, indien dit niet is vast te stellen, de factuurwaarde van de Producten die zijn geleverd aan Opdrachtgever op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zicht heeft voorgedaan.

ARTIKEL 13 VRIJWARING EN SCHADELOOSSTELLING

De Opdrachtgever vrijwaart en zal Relatiegeschenken.be schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden in verband met de Overeenkomst.

HOOFDSTUK III SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 14 WIJZIGINGEN

14.1 Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de Overeenkomst en deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze zijn vastgelegd in een door Relatiegeschenken.be ondertekend geschrift.
14.2 Zodra deze Voorwaarden, met mogelijke wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van toepassing zijn, vervallen alle andere afspraken die daarvoor tussen partijen golden.

ARTIKEL 15 PARTIeLE NIETIGHEID

Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden niet geldig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst inhoud wordt gegeven.

ARTIKEL 16 VOORRANG NEDERLANDSE TEKST

Voor zover van deze Voorwaarden een versie in omloop wordt gebracht in een andere taal dan het Nederlands, geldt desalniettemin voor de uitleg van de Voorwaarden de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 17 INWERKINGTREDING

De voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 mei 2000.

ARTIKEL 18 RECHTSKEUZE EN FORUMKEUZE

18.1 Op de rechtsverhouding tussen Relatiegeschenken.be en haar Opdrachtgevers is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen tussen Relatiegeschenken.be en haar Opdrachtgevers in verband met of voortvloeiende uit een Overeenkomst zullen door partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Hasselt.
Relatiegeschenken BE
De Run 4401, 5503 LS, Veldhoven
8,6 / 10 - 403 Beoordelingen beoordelingen

KvK: 17119223
BTW: NL8153.11.989.B01
IBAN: NL11ABNA0560453655